Fugla

Boksfresh

93042

Svart og gul snusboks i plast. Fugla-trykk.